لیست تعرفه ها


نوع درگاه پرداخت اینترنتی کارمزد
1 درگاه پرداخت مستقیم سیزپی %0
2 درگاه پرداخت غیر مستقیم سیزپی %0

  • کاربران سیزپی می توانند با ثبت نام در سایت یک ماه اول را بدون کارمزد و کاملا رایگان از درگاه پرداخت اینترنتی سیزپی استفاده کنند
  • تسویه حساب هر 24 ساعت خواهد بود
پذیرندگان حقوقی
پذیرندگان حقیقی
تعداد کل پذیرندگان